प्राध्यापिकेच्या विनयभंग प्रकरणी प्राध्यापकाला पाच वर्षे सश्रम कारावास;8000 रु दंड


बीड येथील मा.विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. श्री डी. एन. खडसे यांचा निकाल

बीड :

येथील एका खाजगी महाविद्यालयात प्राध्यापक पदावर नौकरी करीत असलेल्या महिलेचा त्याच महाविद्यालयातील प्राध्यापक नामे गजानन नरहरी करपे, वय-41, रा. स्वराज्य नगर, बीड विनयभंग करून जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी बीड येथील बीड येथील मा.विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. श्री डी. एन. खडसे यांनी आज दिनांक 04/03/2021 रोजी पाच वर्ष सश्रम कारावास व 8,000/- रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.

प्रकरणाची अधिक माहिती अशी की, दि.14/11/2017 रोजी बीड येथील एका खाजगी महाविद्यालयात प्राध्यापक पदावर नौकरी करीत असलेल्या महिलेचा त्याच महाविद्यालयातील प्राध्यापक नामे गजानन नरहरी करपे, वय-41, रा. स्वराज्य नगर, बीड याने पिडीतेच्या दुरध्वनी क्रमांकावर वॉट्सअॅप द्वारे अश्लील विडीओ असलेली लिंक पाठवून तिला लज्जा वाटेल असे कृत्य केले. सबब महाविद्यालय प्रशासनाने आरोपी नामे गजानन नरहरी करपे, वय-41, रा. स्वराज्य नगर, बीड यास निलंबीत केले असता, आरोपीताने पुन्हा दिनांक 14/02/2018 रोजी पिडीतास रस्त्यात अडवून तिस जातीवाचक शिवीगाळ करून तिचा विनयभंग केला. घडलेल्या घटनेच्या आनुषंगाने पिडीतीने पोलीस ठाणे शिवाजीनगर अंतर्गत गु.र.नं.160/2018 कलम 354(अ),354(ड),504,506 भादवि सह कलम 3 (1) (r) (s) (w) अनुसुचीत जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनीयम व 67(अ) माहिती तंत्रज्ञान अधिनीयम अन्वये फिर्याद नोंदविली. नमुद प्रकरणांचा तपास तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री सुधीर खिरडकर यांनी करून आरोपीताविरूध्द दिसून येत असलेल्या सबळ पुराव्याच्या आधारावर मा.न्यायालयास अंतीम दोषारोप पत्र सादर केले. आरोपीताविरुध्द दिसुन आलेल्या पुराव्याच्या आधारावर मा.न्यायालयाने आरोपीतास कलम 354(अ), 354(ड),504 भादंवि आणि कलम 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसुचीत जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनीयम व 67(अ) माहिती तंत्रज्ञान अधिनीयम अंतर्गत दोषसिध्द ठरवून पाच वर्ष सश्रम करावास व एकुण 8,000/- रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.

टिप्पण्या