औरंगाबाद येथे सम-विषम तारखेचा व्यापाऱ्यांकडून बट्ट्याबोळ प्रशासनाने लक्ष घालण्याची गरज

औरंगाबाद येथे सम-विषम तारखेचा व्यापाऱ्यांकडून बट्ट्याबोळ प्रशासनाने लक्ष घालण्याची गरजटिप्पण्या